Telefonszám: +447465162341

Általános szerződési feltételek

Vállalkozás adatai:

DA Generál KFT.
adószám:
stb.


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.minden3000.hu (a továbbiakban: Szolgáltató )által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.minden3000.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: minden3000 Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 
A Szolgáltató a termékek adásvételében, mint közvetítő kereskedő vesz részt. A Szolgáltató a termék megrendelésében kizárólag, mint közvetítő kereskedő vesz részt, kizárólag közvetítő szerepet tölt be. Szerződő felek között a szerződés a weboldalon található termékekre vonatkozóan ráutaló magatartással jön létre. 
A Partner Webáruházban történő vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató. 
1.2. A minden3000 Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 
A Partner megbízza a Szolgáltatót, hogy a Partner nevében továbbítsa rendelését, valamint a vételárat a termék forgalmazója felé. Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Webáruházban szereplő termékekkel nem rendelkezik, kizárólag közvetítői kereskedelmi minőségben van jelen. A Webáruházban megjelenő termékek és hirdetések, fotók a Forgalmazó tulajdonát képezik. Szerződő felek megállapodnak, hogy a termékek külföldről történő beszerzésével, szállításával kapcsolatos terhek és az esetleges vámfizetés kizárólag Partnert terhelik. 
1.3. Raktárkészlettel kizárólag a forgalmazó rendelkezik. A Szolgáltató a termék megrendelésétől, annak átvételéig szolgáltat. A Szolgáltató a meghirdetett termékek minőségéért, eredetiségéért, jogszabályi megfelelőségéért és ezek ellenőrzéséért nem vállal kötelezettséget és felelősséget. Ezekben a kérdésekben kizárólag a forgalmazó felelős. 
2. A Szolgáltató vállalja: 
2.1 
- A forgalmazó és a Partner közötti adás-vétel közvetítését 
- A megrendelés valamint a vételár továbbítását a forgalmazó felé 
- A termékreklamációk közvetítését a forgalmazó és a Partner között 
- A Webáruházzal, hirdetéssel összefüggő kérdések és kérések kezelése és megválaszolása 
- E-számla kiállítása 
- Garanciális igények teljes körű közvetítése: Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. Partner tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre - Partner köteles intézni, e vonatkozásban Partner köteles eljárni; ezen eljárás teljes körű költségei a Partnert terhelik. Szerződő felek közül Szolgáltató vállalja, hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Partner kérésére és képviseletében a forgalmazóval elvégzi. 
2.2 Jelen megállapodást a Weboldalon való részvétellel, a termék megrendelésével, vagy megvásárlásával a Partner elfogadja és tudomásul veszi, továbbá befogadja a Szolgáltatótól az e-számlát.
3. Adatvédelem 
3.1.A Szolgáltató a mindenkori hatályos adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve kezeli a Partner adatait és azt harmadik személynek át nem adja. Szolgáltató a Partner által részére a Webáruház használatán keresztül megadott adatot harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, semmilyen formában; a Partner által megadott adatot csak a jelen ÁSZF-ben rögzített tevékenysége során az ott rögzített szükséges mértékben használja fel. Szolgáltató a megrendelés teljesítését követően a Partner adatokat nem tárolja; mindösszesen csak azon mértékben, amennyiben Partner az oldalra történt regisztráció során  megadott adataival újabb megrendelést kíván eszközölni.
4. A termék ára: 
4.1.A Szolgáltató végzi a termék teljes vételárának begyűjtését és azt a forgalmazó felé továbbítja. 
5. Szállítási feltételek 
5.1.A Szolgáltató a rendelt terméket vagy termékeket a megrendelést követően, feveszi a kapcsolatot a megrendelővel és a visszaigazolt megrendelést követően 8-20 munkanapon belül postázza. A termékeket a Magyar Posta, DPD, és egyébb csomagküldő cégek kézbesítik. A kézbesítés általános feltételeiről a az adott csomagüldő cégnél érdeklődhet. A pontatlan vagy rossz címzésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezen okok valamelyikéből felmerülő többletköltségek a Partnert terhelik. 
6. Termékgarancia 
6.1.Minden a Szolgáltatón keresztül rendelt termékre a törvényi előírások szerinti szavatosságot vállal a forgalmazó. Mindennemű szavatossági és garanciális kötelezettséget és igényt a forgalmazó vizsgál felül és jogos esetben teljesít mely során a Szolgáltató és Partner számára segítséget nyújt, a folyamat teljes időtartama alatt. 
6.2. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. Partner tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre (Anglia)- Partner köteles intézni, e vonatkozásban Partner köteles eljárni; ezen eljárás teljes körű költségei a Partnert terhelik. Szerződő felek közül Szolgáltató vállalja, hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Partner kérésére és képviseletében a forgalmazóval elvégzi. 
6.3. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyéb fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas. 
A közvetítést nem tudjuk vállalni  40 munkanapon belül amennyiben: 
- A termék árát rossz számlaszámra utalja a vásárló 
- Ha a termék árát hibásan utalja a vásárló 
- Külföldi utalásnál a többletköltség minden esetben a vásárlót terheli 
- Amennyiben a közleményben nem tünteti fel a nevét,és/vagy rendelés azonosítóját. 
- Rózsaszín csekken való "utalást" nem áll módunkban elfogadni. 
A felmerülő többletköltségek ez esetben a vásárlót terhelik.

7. Elállás joga 
7.1. 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében a Partner, a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a rendeléstől. Amennyiben ezt írásban jelzi, elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül a Szolgáltató számára elküldeni. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségei (Külföldre:Anglia)  a Partnert terhelik, a termék vételára a forgalmazó által történt,átvétel elismerését követő 30 napon belül kerülnek visszatérítésre. 
Forgalmazó kizárólag nyomon követhető postacsomagot tud fogadni. A Forgalmazónak jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését követelnie. A Partner elállási jogát jogosult a forgalmazóval szemben gyakorolni, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő kötelezettségek szintén a partnert terhelik. A Partner ezen jogát a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási nyilatkozattal gyakorolhatja melyet  részünkre továbbít a Szolgáltató és ezen folyamat akadálymentes végbemenetele érdekében közreműködik és segítséget nyújt. A Partner a termék megrendelésével, valamint annak ellenértékének a Szolgáltató felé történő eljuttatásával kijelenti, hogy tudatában van a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet elállási jogra vonatkozó rendelkezéseivel.
8. Jogérvényesítési lehetőségek 
8.1. Panaszügyintézés: a Partner a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsődlegesen a www.minden3000.hu oldalon megjelölt kapcsolat menüpont alatt található e-mail címre megküldött panaszlevelével kezdeményezheti; a probléma lehetőleg részletes leírása mellett. A panaszlevél fent jelzett e-mail címre történő megküldését követően – a levél átvételét követően – a Szolgáltató 24 órán belül a panasszal kapcsolatosan válaszlevelet küld. 
8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a Szolgáltató és a Partner között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Partner számára: 
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 
- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 
- A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: 
bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31 
-Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. 
10. Megrendelés 
10.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz. 
10.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár
10.3. A kiválasztott termék vételárát + postaköltséget a Partner a kiválasztást követően megrendeli a terméket és a megrendelést követően kap egy válasz emailt melyben leegyeztetik a fizetési módot, banki átutalással előre kifizeti az emailben megadott módon és bankszámlaszámra. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató közvetítői szerepet lát el; raktárkészlettel, termékkel nem rendelkezik, ezért utánvételes fizetésre lehetőség nincs.
10.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést és a vételár megadott bankszámlán történő jóváírását követő 7-15 munkanapon belül kézbesíti. 
10.4.A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 
10.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. 
10.6. A megrendelést a Szolgáltató a Partnertől akkor és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Partner a megrendelés írásbeli visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, 15% kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség ellenértéke. 
10.7. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
10.8. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 
10.9. A rendelés visszaigazoló e-mailben a Partner megtalálja a rendelés számát, a vételár összegét, azt, hogy a megrendelést a Szolgáltató elfogadta, a számlaszámot, valamint minden egyéb, a megrendeléssel kapcsolatos lényeges tudnivalót. A Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a kiszállítást végző csomagküldő cég esetleges késedelméért vagy a kiszállítás során bekövetkező esetleges károkért, hibákért felelősséget nem vállal. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassuk. 

11. Szállítási és fizetési feltételek 
11.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. 
11.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 
11.3. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.
12. Egyebek 
12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 
12.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 
12.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködő 
jeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 
12.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó. 
12.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Monori Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 
12.6. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
Pénz visszafizetési garancia.: 

Amennyiben a termék (termékek) nem érkeznek meg Önhöz az utalás beérkezését követő kb 20 munkanapon belül,kérjük,vegye fel a kapcsolatot ügyfél szolgálatunkkal, ez esetben a csomagot kerestetjük,és pénz visszafizetési garanciát vállalunk! (info@minden3000.hu) 
Az elutalt összeget késés esetén,a  forgalmazó által történt reklamáció elismerését követően haladéktalanul,de legkésőbb 30 napon belül kerülnek visszatérítésre. 
Visszatérítést csakis bankszámlára tudunk elvégezni,lakcímre nem áll módunkban. 

Bármilyen problémát észlel, rendeléssel, szállítással, termékkel kapcsolatban,kérjük,vegye fel ügyfél szolgálatunkkal a kapcsolatot az info@minden3000.hu email címen, legkésőbb 48 órán belül (munkanapokon) válaszolunk!

 


Rólunk

Üdvözlünk a minden3000.hu -n!!!
Ez egy új, dinamikus onlineáruház. A jól ismert divatáruházak termékeit és azokhoz hasonló cikkeket kínál egy árért.
IGEN!!! Minden a weboldalon 3000 Ft.
Állandóan megújuló árúkészletünkkel kívánjuk a vásárlóink érdeklődését es figyelmét a weboldalunkon tartani.
  

Miért ilyen olcsó?

Mert a cégek ahonnan rendeljük a termékeket hatalmas tapasztalattal rendelkeznek a divat mint üzletág területén és világszerte vannak kapcsolataik gyárakkal illetve gyártókkal. 


 

Aggodnom kéne a termékek minőségéért?

NEM! Egyértelműen nem. Ha megnézel egy hasonló termékeket forgalmazó üzletet vagy webáruházat, úgyanilyen mínőséget fogsz találni csak jóval magasabb áron. 
A divat az egyik legnagyobb iparág ahol a legszélesebb árskálát lehet megtalálni egy-egy terméknél.
Amit mi ajánlani tudunk neked az a legújabb trend csupán 3000 Ft- ért

 

 


Telefonszám: +447465162341 Viktória
E-mail: info@minden3000.hu


  minden3000.hu © 2018
Site by Keresoguru